Business BasesDomestic

Detailed information about domestic business bases

Head Office

10-1 Yurakucho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006
Telephone Number:81-3-6267-2500

Address 10-1 Yurakucho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006

Telephone Number81-3-6267-2500

10-1 Yurakucho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006
KEIHIN Operations Dept.

2-1-8 Anzen-cho, Tsurumi-ku, Yokohama-shi 230-0035

Address2-1-8 Anzen-cho, Tsurumi-ku, Yokohama-shi 230-0035

2-1-8 Anzen-cho, Tsurumi-ku, Yokohama-shi 230-0035
OSAKA Operations Dept.

2-8-45 Shibatani, Suminoe-ku, Osaka-shi 559-0021

Address2-8-45 Shibatani, Suminoe-ku, Osaka-shi 559-0021

2-8-45 Shibatani, Suminoe-ku, Osaka-shi 559-0021
SUGITO Operations Dept.

663-1 Hongo Higashinaka, Sugito-machi, Kitakatsushika-gun,
Saitama-ken 345-0023

Address663-1 Hongo Higashinaka, Sugito-machi, Kitakatsushika-gun,
Saitama-ken 345-0023

663-1 Hongo Higashinaka, Sugito-machi, Kitakatsushika-gun,
Saitama-ken 354-0023
BANDO Operations Dept.

41-2, Koshindaira, Bando-shi, Ibaraki-ken 306-0608

Address41-2, Koshindaira, Bando-shi, Ibaraki-ken 306-0608

41-2, Koshindaira, Bando-shi, Ibaraki-ken 306-0608
SAKAI DC.

1-171 Chikkoyawatamachi, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-0901

Address1-171 Chikkoyawatamachi, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-0901

1-171 Chikkoyawatamachi, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-0901
OSAKA NANKO DC.

1-1-125 Nankominami, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 559-0032

Address1-1-125 Nankominami, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 559-0032

OKAYAMA DC.

151 Mameda, Okucho, Setouchi-shi, Okayama 701-4254

Address151 Mameda, Okucho, Setouchi-shi, Okayama 701-4254

151 Mameda, Okucho, Setouchi-shi, Okayama 701-4254
Hiroshima Operations Dept.

5F in 2-1-19, Tomominami, Asaminami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 731-3168


Address5F in 2-1-19, Tomominami, Asaminami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima Fukuyama Transporting Ryutsu Center, Hiroshima Co., Ltd.

5F in 2-1-19, Tomominami, Asaminami-ku, Hiroshima-shi
Yokohama Daikoku Distribution Center.

9-17, Daikokucho, Tsurumi-ku, Yokohama-shi Kanagawa 230-0053

Address9-17, Daikokucho, Tsurumi-ku, Yokohama-shi Kanagawa 230-0053

Telephone Number81-45-500-3501

NISHIFUNABASHI Warehouse

2-14-1 Nishiura, Funabashi-shi, Chiba-ken 273-0017

Address2-14-1 Nishiura, Funabashi-shi, Chiba-ken 273-0017

2-14-1 Nishiura, Funabashi-shi, Chiba-ken 273-0017
KUNITACHI Warehouse

3158-3 Yaho, Kunitachi-shi, Tokyo 186-0011

Address3158-3 Yaho, Kunitachi-shi, Tokyo 186-0011

3158-3 Yaho, Kunitachi-shi, Tokyo 186-0011
ICHIKAWA Warehouse

13 Chidori-cho, Ichikawa-shi, Chiba-ken 272-0126

Address13 Chidori-cho, Ichikawa-shi, Chiba-ken 272-0126

13 Chidori-cho, Ichikawa-shi, Chiba-ken 272-0126